Genel Sağlık Sigortası

(5-Nisan/Mynet) Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye gönderdi.
 

 

Tasarıyla, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile GSS bakımından kişilerin sosyal sigorta riskleri karşısında güvence altına alınması, bu sigorta kollarından yararlanacak kişiler ve sosyal sigorta haklarının, bu haklardan yararlanma şartlarının, sosyal sigortaların finansman ve karşılanma yöntemlerinin belirlenmesi, sosyal sigortaların işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemesi amaçlanıyor.

Kısa vadeli sigorta kollarını, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları; uzun vadeli sigorta kollarını ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları kapsıyor.

Tasarı kapsamında, çalışanlar, köy mahalle muhtarları, kendi hesabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacaklar.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesislerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklar hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. çırak, işletmelerde becer eğitimi gören öğrenciler ile üniversite sırasında zorunlu staj yapan öğrenciler de kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulacak.

 


Harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan bu kanuna tabi çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeden kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Yabancı uyruklu öğretim elemanları ve öğretmenler hakkında da kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Bu kişilerden isteyenlere uzun vadeli sigorta kolları da uygulanabilecek.
 

SİGORTALI SAYILMAYANLAR

Tasarıda sigorta kapsamında bulunmayan kişiler ise şöyle sıralandı:

-İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

-Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar akrabalar arasında, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,

-Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlarla ev hizmetlerinde iş akdi ile sürekli çalışmasına rağmen aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar,

-Er ve erbaşlar, yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluştan gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler,

-Meslek ve sanat okulları ile yüksek okullarda yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,

-Sağlık hizmeti sunucuların tarafından işe alıştırılmakta olan hasta veya maluller, -18 yaşını doldurmamış olanlar,

-Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından as olduğunu belgeleyenler,

-Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar,

-Kendi nam ve hesabına çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık kazançlarından bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler.
 

Tasarıya göre, GSS, sigortalı sayılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyetinin başladığı tarihten, şirket ortaklarının, ortaklığın tescil edildiği tarihten, gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkar siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmaları gereken tarihten, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için çalışmaya başladıkları tarihten, köy-mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten itibaren başlayacak.

Sigortalıların tescili ve diğer işlemlerinde sigorta sicil numarası olarak TC kimlik numarası kullanılacak.

Hizmet akdinin sona ermesi veya çalışanın ölmesi durumunda sigortalılık sona erecek. Gelir vergisi mükellefi olanlar için faaliyete son verildiği, gelir vergisinden muaf olanlar için meslek kuruluşundaki üye kayıtlarının silindiği durumlarda sigortalılık sona erecek. Şirket ortağı olanların şirketin iflas veya tasfiyesine karar verildiği, tarımda kendi hesabına çalışanların tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalılıkları da ortadan kalkacak.

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.