Memurlara tüp bebek desteği

(2-Mayıs) Memur ya da memur eşi kadınlar ile yeşil kart sahiplerinin tüp bebek tedavisine ilişkin uygulamanın esasları belirlendi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet ünüvar imzasıyla il valiliklerine gönderilen genelgede, tüp bebek tedavisine ait giderlerin sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanabilmesi için yapılan düzenlemelerin 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile uygulamaya konulduğu anımsatıldı.


Tüp bebek uygulamaları ve ödeme esaslarıyla ilgili uygulama sırasında bir takım yorum farklılıkları ve tereddütlerin oluştuğunun tespit edildiği belirtilen genelgede, bunların giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bazı konulara açıklık getirilmesinin gerekli görüldüğü bildirildi.


Buna göre, yeşil kart sahibi kişiler dahil, evli olanların kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiği, hem erkek hem de kadın hastalar için belirlenen kriterler dikkate alınarak, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecek.


Bağ-Kur ve SSK'dan sigortalı hastaların tüp bebek tedavisine ilişkin giderlerinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlarıncakarşılanabilmesi ancak bu kuruluşların talimat hükümlerine uygun olarak kendi mevzuatlarına göre bu konuda düzenleme yaparak yürürlüğe koymaları halinde mümkün olabilecek.

KADIN HASTANIN YAŞI
Tüp bebek işlemi, kadın hastanın 40 yaşına kadar olan yaşam süresi içerisinde en fazla 3 uygulama ile sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Buna göre, bakanlıktan ruhsatlı bir tüp bebek merkezine tüp bebek tedavisi için başvuran kadın hastanın, bu merkeze müracaatı tarihinde 40 yaşını aşmamış olması gerekecek.


40 yaşını aşan hastalar için tüp bebek tedavisi görmesinin gerekliolduğu resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilse de bu tedaviye ait giderler devlet bütçesinden karşılanmayacak.


Bir veya birden fazla sağlıklı çocuk sahibi olan ailelerin, daha sonra erkek veya kadında gelişen kısırlığa bağlı çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda, bu durumları resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse de tüp bebek tedavisine ait giderleri devlet bütçesinden karşılanmayacak.


Genelgede, talimatın yayımı tarihinden önce tüp bebek tedavisi başlatılmış kişilerin durumuna da açıklık getirildi.


Bu durumda, talimat ile esasa bağlanan prosedürün, 9 Şubat 2005'ten önce tüp bebek tedavisi yaptırmış veya bu tarihten önce tüp bebek tedavisine başlamış hastalar için geriye dönük olarak işletilmesi mümkün olamayacak. Bu durumdaki kişilerin tüp bebek tedavisi neticesinde doğan giderleri talimat kapsamında devlet bütçesinden karşılanmayacak.


Bu nedenle, tüp bebek tedavisine ait giderlerin karşılanmasında talimatın yayım tarihi 9 Şubat 2005 ve sonrası esas alınacak.

TEDAVİ öNCESİ PROSEDüR
Tüp bebek tedavisi öncesinde, kadına bağlı faktörler nedeniyle yumurtlamayı sağlamak amacıyla gerekli olan tıbbi tedavi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunan resmi sağlık kurumlarında yapılabilecek.


Kadın yaşı 38 ve üzerinde olan olgularda, tüp bebek tedavisi için talimatta belirlenen endikasyonların resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, belirtilen tıbbi uygulamalar yapılmaksızınve herhangi bir bekleme süresi aranmadan doğrudan tüp bebek tedavisinebaşlanabilecek.

BAŞVURU
Tüp bebek tedavisi gerekli görülen ve bu durumlarını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendiren hastalar, bu sağlık kurulu raporuna istinaden bağlı bulundukları kurumlardan alacakları sevk evrakı ile başkaca bir sevk işlemine tabi tutulmadan doğrudan Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış resmi veya özel tüp bebek merkezine başvuracaklar.


Tüp bebek tedavisi olacak hastalar resmi veya özel merkezi seçmekte serbest olacak.


Tüp bebek öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak tedaviler için gerekli görülen ilaçların kullanımı resmi sağlık kurulu raporuna bağlı olacak. İlaçların cinsi ve dozu talimatta ve bu genelgede belirtilen toplam en fazla ünite dozu aşmayacak.


Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, tüp bebek merkezleri, tedavi amacıyla kendilerine başvuran hastalardan fark ücreti talep etmeleri halinde, alınacak fark ücretinin miktarı konusunda hastayı önceden bilgilendirecek. Hastalar, özel merkezlere fark ücreti olarak ödedikleri miktarı kurumlarından talep edemeyecek.

 


 

Copyright © 2017 ·All Rights Reserved · Thehealthnews.org

İnfo.